Pacte per la Mobilitat Sostenible

Proposta per opinar i col·laborar

Disponible el model de petició per asistir a la firma del pacte

Un cop revisada la proposta de Pacte de Mobilitat sostenible de l'ajuntament d'Olot, i en vistes a que el transport públic, el dret dels vianants i els vehicles alternatius, estan representats gaira be d'una manera simbòlica, i en les poques ocasions en què son esmentats, es per posar-hi traves o normatives restrictives, o per justificacions sense arguments, i veient que la gran part d'aquest pacte està destinada a la creació de noves infraestructures o la modificació d'altres, amb una intenció clara i evident de potencià l'us del vehicle a motor privat com a única solució a la mobilitat de la ciutat, hem redactat un projecte pensat per humanitzar la ciutat, clau fonamental per assolir una mobilitat realment sostenible.

PACTE PER LA MOBILITAT.

Modificacions proposades.

En general quan a les intencions i principis ple acord en els continguts i també en els redactats. Remarcar a

Introducció.

 

Avui ens cal reflexionar sobre la millora efectiva de la mobilitat reforçant la seguretat i el confort del conjunt de la ciutat, aprofitant els estalvis i avantatges comparatius que comportarà a nivell econòmic i de promoció de la ciutat. Per això cal abordar els canvis necessaris a la gestió pública, en les iniciatives empresarials i en les costums socials, però sobretot anticipant en aquest Pacte els serveis i les estratègies municipals i socials que han d'avançar les solucions més idònies.

Les conseqüències no desitjades de l'ús del vehicle privat a motor a les ciutats són: inseguretat i accidents, contaminació acústica i de gasos, agressivitat i tensió en els conductors per saturació de l'espai disponible tan per circular com per aparcar, provocant inseguretat i molèsties als altres usuaris de la via no motoritzats, alts costos en el pressupost familiar destinats al vehicle : de compra, combustible, manteniment i assegurança, etc. creixents necessitats d'infrastructures amb greu impacte ambiental, social i econòmic, consum energètic deficient i contribució exagerada a l'efecte hivernacle i canvi climàtic i en conjunt pèrdua de qualitat de vida a les ciutats i viles de la majoria de les persones en benefici d'uns quants.
El pacte per la mobilitat ha de ponderar tots aquests elements a l'hora d'avaluar eficiència , fiabilitat, seguretat i sostenibilitat de l'ús del vehicle privat a les zones urbanes. Encara estem sotmesos a la visió deformada del prestigi social i personal que comporta el vehicle particular construïda interessadament pels importants lobbies empresarials del sector de fabricants i venedors de vehicles i de combustible, asseguradores, autopistes i contractistes d'obra pública que exerceixen una pressió sobre la opinió pública per dificultar la pressa de consciència social dels canvis necessaris per solventar tota aquesta problemàtica. Malgrat això moltes ciutats arreu del món assagen solucions a la mobilitat de persones i mercaderies que ara han de tenir amb aquest pacte per la mobilitat a Olot una aplicació decidida i amb visió de futur. Ciutat com Ferrara, Amsterdam, Davis, Zermat, Donostia... han fet de les seves estratègies de mobilitat un model de gestió que els aporta avantatges complementaris en la seva promoció.

Paràgraf 2 ... Fonamentar la detecció dels problemes de la mobilitat en l'estudi realitzat per una entitat, el RACC, que actua com a part implicada és imparcial i injustificable.

Par. 3, b. ... L' accessibilitat es millora creant i adaptant els serveis i usos públics, no pas generant despeses enormes en obres d'infrastructura que tendeixen a incrementar el trànsit de vehicles com a solució improbable als desequilibris d'accessibilitat entre barris i carrers.

Par. 3, c. ...(aquest paràgraf tendeix a culpar i limitar els usos més febles de l'espai públic dels carrers -contràriament al objectius enunciats -: quan anem a peu i en bicicleta i encara correspondria implícitament al predomini del vehicle a motor (el seu redactat expressa als criteris del grup de pressió en favor del cotxe :el RACC); el pla de mobilitat ha d'impulsar un gir radical de l'actitud del conductor a la ciutat). :
El vehicle a motor comporta un perill potencial pel conjunt dels ciutadans. Cal promoure en tots els conductors la prioritat absoluta de la seguretat de les persones que van a peu, en bicicleta, o en d'altres vehicles i el reconeixement de l'amenaça i els altres inconvenients que comporta l'ús del vehicle de motor en zones urbanitzades.
3.- f) (afegir) Un model de mobilitat com el que proposem afegeix un al·licient diferenciador als nostres atractius comercials i turístics, amb coherència amb la capitalitat d'una comarca coneguda pels seus atractius naturals. L'existència del carril bici (via verda del carrilet) ha de tenir continuïtat dins la ciutat i amb la oferta de serveis públics consegüents.

Par,. 4. es desestima per les raons esmentades abans. De fet hauria d'acompanyar la proposta de pacte enviada per l'ajuntament si pretén justificar l'enfocament i les mesures proposades.

OBJECTIUS I ACTUACIONS.

1.- El Pacte per la Mobilitat ha de donar prioritat els esforços econòmics i de promoció del transport col·lectiu, fins i tot de noves modalitats adaptades, i de l'ús del l'espai urbà a peu i en bicicleta com a base per la millora de la qualitat de vida, de la seguretat i de la mobilitat eficient. Els projectes d'infrastructures com nous vials, rotondes, aparcaments soterranis o verticals ben bé al centre de la ciutat incrementen en principi l'ús de vehicle motoritzat privat i per tan ens allunyen de la solució de la mobilitat sostenible i eficient.

2.- Totes les vies de travessia i principals de la ciutat han de tenir present aquest criteri i per tan han de reservar espais adequats pels vehicles col·lectius i les bicicletes, sense detriment de les voreres per vianants. La disminució de l'ús del vehicle a motor per transport individual ha de facilitar el transport de mercaderies en general.

3.-En els moments concrets d'entrada i sortida de les escoles, empreses, equipaments esportius i culturals... s'ha de garantir modalitats específiques de transport col·lectiu que facin gairebé innecessari l'ús del vehicle privat, d'aquesta manera s'estalvien actuacions dimensionades erròniament si ens basem en l'ús del vehicle particular en hores punta.

4.- Consolidar i ampliar les zones de vianants en els nuclis de serveis al centre de la ciutat i dels barris és un element bàsic de la seva modernització i valorització com a centres de serveis, comercials, socials i culturals. Facilitar l'accés i repartiment de mercaderies a aquestes zones requereix imaginació i solucions diverses i adaptades com ara horaris de repartiment, distribució a domicili de les compres, micro-transports, vehicles elèctrics silenciosos i no contaminants ...

5.- També l'accessibilitat als barris requereix diverses solucions dirigides a l'ús més efectiu i adaptable dels mitjans de transport públic, com ara serveis de microbús i vehicles elèctrics. Reconeixent la mobilitat deficient que comporta per si mateix el creixement en extensió de la ciutat, basat en l'ús del vehicle particular que després no podrà trobar espai material per circular o aparcar al centre de la ciutat.

6.- El Pla de Mobilitat del Barri Vell i la xarxa de comunicacions amb els barris com a mesura directament adreçada a la disminució de la contaminació sonora i de gasos hauran de destinar prioritàriament les noves inversions a l'ús a la ciutat de vehicles elèctrics. L'adequació a una mobilitat moderna i sostenible pot comportar polítiques de promoció i d'imatge dels nuclis comercials i de serveis, i de les empreses ..

7- La proposta d'aparcaments dissuasius al voltant del centre ha de complementar aquestes mesures, amb continuïtat amb els transport de persones i mercaderies al nucli comercial i social i entre els diversos barris, polígons industrials i pobles de les rodalies. Tal com havia estat proposat per l'actual equip de govern, s'han de promoure espais d'aparcament perifèric; cada una de les cinc entrades principals de la ciutat n'haurà de tenir un (tres o quatre grans aparcaments d'hipermercat assoleixen en part aquesta funció), tots amb connexió directe amb els serveis més eficients de mobilitat que proposa aquest Pacte. S'incentivarà un sistema de guarderia setmanal de cotxe com a mesura complementària. Als barris perifèrics caldrà establir clarament els espais d'aparcament per tal d'evitar l'ús de voreres i carrers estrets que dificulta la mobilitat i l'aprofitament adequat de l'espai urbà
La construcció d'aparcaments al centre a places i soterranis ha de ser només per a ús del residents, ja que la resta de ciutadans han de poder accedir amb mobilitat no depenent del vehicle privat i aquests pàrkings contradiuen aquest propòsit.

(8- Jerarquitzar els serveis de mobilitat segons les seves característiques i utilitats:

.- Xarxa bàsica externa, fonamentada amb l'eficiència dels mitjans públics, dels que a curt termini ha de ser peça capdal els ferrocarrils més moderns.
.- Xarxa bàsica interna, que resultarà alleujada per la disminució dels vehicles particulars de motor. )

Com a capital de comarca Olot ha d'assegurar la conexió pública amb tots els muinicipis de la comarca i acordar modalitats específiques per fàbriques, polígons i a tots els trajectes que ho requereixin
La circulació entre barris no podrà ser sempre la més curta, ateses les característiques orogràfiques de la nostra ciutat. En el cas concret del vial intervolcànic convé reservar aquest indret com a reserva per l'esplai i com a punt de descongestió del transit motoritzat.
La integració tarifaria entre les modalitats de transport intern i extern de la comarca es facilitaran com a mesura per consolidar la nova mobilitat, així com també les tarifes sectorials preferents per gent gran, joves i estudiants.
Cal reforçar la consciència de que els vianant ha de ser respectat i la seva seguretat té preferència. Com a criteri general el vianant ha de poder tenir sempre el camí més curt com a usuari principal de la ciutat que som tots; quan i on sigui necessari es faran passos de vianants elevats o altres actuacions per protegir aquest dret.

9- El Pacte per la Mobilitat sostenible de la capital de la Garrotxa ha de plantejar la recuperació del tren com a mitjà més eficient a mitjana i llarga distància i encapçala la reclamació per Olot d'un mitjà tan fiable i còmode com els Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya entre Terrassa, Sabadell, Sant Cugat i el centre de Barcelona. Només d'aquesta manera es pot compensar la dificultat relativa de l'accessibilitat de la nostra comarca. Cal reorientar les reclamacions en inversions d'acord amb els objectius i motivacions d'aquest pacte.

10.- La massa crítica de les actuacions en la mobilitat, per tal de que aquestes siguin operatives -més enllà d'assajos testimonials o propagandístics- requereix uns criteris tan clars com els que proposa el nostre ajuntament però amb determinació i coherència i al mateix temps capacitat de diàleg i de persuasió, amb la implicació de tota la societat civil .

11.- Les modificacions que es deriven d'aquest Pacte per la Mobilitat que afectin les Ordenances Municipals hauran de ser recollides oportunament per garantir els drets de mobilitat de vianants, vehicles sense motor, elèctrics i de transport públic.