<% sant=ww-1 Set myconnection = Server.CreateObject ("ADODB.Connection") myconnection.open = ("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & Server.Mappath("../_private/aturalsprg.mdb")) punts=":" spai = " " spai=" " com="'" sq1="select * from oculta " sq6= " order by " sq7= " DESC " camp1 = "data" sele = sq1 & sq6 & camp1 & sq7 'response.write(sele) %> <% set myrecordset = myconnection.execute ( sele ) %>
 
 
 
 

Atura'ls, el jovent també hi conta, amb La Cara Oculta.

la cara oculta es la secció del programa Atura'ls on el jovent te la paraula, amb les seves musiques i la seva forma de pensar, del jovent per el jovent

Radio90 101,4 F.M. tots els dilluns de 21 a 22 hores

 

Escolta els programes d'aquesta temporada
<% Do while not myrecordset.eof %> <% vactivitat = myrecordset(0) vdata = myrecordset(2) vprg = myrecordset (1) vfitxer = myrecordset (5) %> <% myrecordset.movenext%> <%loop myrecordset.close %>
<% = vdata %> <% = vprg %>